Доб­рым люд­зям на зда­роўе

Gomelskaya Pravda - - НАРОДНЫЯ АБРАДЫ - Свят­ла­на ВЯРГЕЕНКА

Студ­эн­ты бія­ла­гіч­на­га фа­культ­эта групы БІ-21 пад кіраўніцтвам за­гад­чы­ка ка­фед­ры бе­ла­рус­кай куль­ту­ры і фалькла­ры­сты­кі ГДУ імя Ф. Ска­ры­ны Ва­лян­ці­ны Но­вак пад­рых­та­валі цу­доў­нае фальк­лор­нае свя­та “Каля­ды” і вы­сту­пілі пе­рад чы­та­ча­мі Сла­вян­скай біб­ліят­экі.

Пе­рад па­ка­зам аб­ра­ду рас­ка­за­лі аб тым, як каля­да­валі ў вёс­ках роз­ных ра­ё­наў Го­мель­скай воб­лас­ці. Уз­наў­ленне студ­эн­та­мі на сц­эне ма­ляўнічых фраг­мен­таў, звя­за­ных са свя­тка­ван­нем Каля­даў, да­паў­ня­ла­ся асоб­ны­мі ка­мен­та­ры­я­мі док­та­ра філа­ла­гіч­ных навук, пра­фе­са­ра Ва­лян­ці­ны Но­вак, якая імкну­ла­ся пазна­ё­мі­ць гле­да­чоў з се­ман­ты­кай ас­ноў­ных ры­ту­а­лаў, звя­за­ных са свя­тка­ван­нем пер­шай ура­чы­стай, але “га­лод­най” куц­ці, дру­гой ба­га­тай “мяс­ной”, шчодрай куц­ці, тр­эцяй куц­ці, звя­за­най з Ва­до­х­рыш­чам.

Вя­дучы ме­тадыст па эт­на­гра­фіі і фальк­ло­ру цэн­тра на­род­най твор­час­ці Іры­на Глу­ш­эц узнаві­ла аўт­эн­тыч­ныя каляд­ныя пес­ні “Доб­ры ве­чар та­му, хто ў гэтым да­му”, “Пай­ш­ла Каля­да...”, “Каля­ды, каляд­кі”.

Па­ра­да­валі і ак­цёр­скі та­лент студ­эн­таў, і іх хар­эа­гра­фіч­ныя здоль­на­сці. Раз­га­д­ванне за­га­дак па­яд­на­ла і гле­да­чоў, і ўд­зель­нікаў каляд­ных свя­тка­ван­няў, бо ўсім ха­це­ла­ся ат­ры­ма­ць пры­зы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.