Га­зе­та “По­лес­ская прав­да” ў га­ды НЭПа

Gomelskaya Pravda - - ДАТА -

Мі­ну­лай во­сен­ню споўніла­ся 90 гадоў з ча­су ўклю­ч­эн­ня Го­мель­ска­га і Рэчыц­ка­га па­ве­таў у склад БССР. Уз­буй­ненне Бе­ла­русі за ко­шт паўд­нё­ва-ўс­ход­ніх зя­мель, дзе пе­ра­ва­жа­ла бе­ла­рус­кае на­сель­ніцтва, пра­ход­зі­ла ў два эта­пы — у 1924 і 1926 га­дах, а да гэ­та­га Го­мельш­чы­на, як Ма­гілёўш­чы­на і Ві­цебш­чы­на, ува­х­од­зі­ла ў склад РСФСР. У па­чат­ку ад­наў­лен­ча­га пе­ры­я­ду на яе тэ­ры­то­рыі вы­ход­зілі некаль­кі пе­ры­я­дыч­ных вы­дан­няў: “По­лес­ская прав­да”, “Но­вая де­рев­ня”, “На­бат мо­ло­де­жи”, “Наш по­не­дель­ник” і ча­со­піс “Из­ве­стия Го­мель­ско­го губ­ко­ма РКП(б)”.

Вя­дучым вы­дан­нем ся­род мяс­цо­вых га­зет рэ­гіё­на бы­ла “По­лес­ская прав­да”, за­раз “Го­мель­ская праў­да”, гісто­рыя якой па­ча­ла­ся ў са­кавіку 1917 го­да. Та­ды ў го­рад­зе па­ча­ла вы­да­вац­ца га­зе­та “Из­ве­стия Ре­во­лю­ци­он­но­го ко­ми­те­та г. Го­ме­ля и уез­да”. Пас­ля за­кан­ч­эн­ня Гра­мад­зян­скай вай­ны яна ад­наві­ла свой вы­хад пад на­звай “По­лес­ская прав­да”, а ў 1938 год­зе бы­ла пе­рай­ме­на­ва­на ў “Го­мель­скую праў­ду”.

На па­сяд­ж­эн­ні Го­мель­ска­га губ­ка­ма РКП(б) 19 лі­пе­ня 1920 го­да рэ­дак­та­рам га­зе­ты быў прызна­ча­ны Ры­гор На­ву­мавіч Бра­гін­скі. Бія­гра­фіч­ныя звест­кі аб мес­цы яго на­ра­дж­эн­ня і ат­ры­ма­най аду­ка­цыі не заха­валі­ся. На­рад­зіў­ся ён у 1891 год­зе, удзель­ні­чаў у са­цы­ял-дэ­мак­ра­тыч­ным ру­ху з 1905-га, у ве­рас­ні 1918-га ўсту­піў у ра­ды баль­шавіц­кай пар­тыі. Акра­мя “По­лес­ской прав­ды” пра­ца­ваў рэ­дак­та­рам “Звяз­ды”, га­зет у Там­бо­ве, Бран­ску, Ар­цё­маўску, Хар­ка­ве, Аш­ха­бад­зе.

Па­ч­а­так 1920-х гадоў — гэта час ак­ты­ў­най пра­цы мяс­цо­вых улад па фар­міра­ван­ні мат­э­ры­яль­най ба­зы для вы­пус­ку га­зет і ін­шай дру­ка­ва­най пра­дук­цыі. Ство­ра­ны ў маі 1919-га палі­гра­фаддзел Го­мель­ска­га са­ве­та на­род­най гас­па­дар­кі за­клаў эка­на­міч­ныя ас­но­вы вы­да­вец­кай спра­вы ў рэ­гіёне. Наступ­ным кро­кам у маі 1920 го­да ста­ла ар­гані­за­цыя пра­цы аддзя­лен­ня Дзяр­жаў­на­га вы­да­вецтва. Дзя­ку­ю­чы пас­таў­кам па­пе­ры і фі­нан­са­вай пад­т­рым­цы з Мас­к­вы мат­э­ры­яль­ная ба­за дру­ку Го­мельш­чы­ны істот­на ўма­ца­ва­ла­ся.

Па іні­цы­я­ты­ве агіта­цый­на-пра­па­гандысц­ка­га аддзе­ла губ­ка­ма пар­тыі ў чэрвені 1920 го­да ад­бы­ла­ся рэар­гані­за­цыя сет­кі га­зет, у вы­ніку ча­го бы­лі за­кры­ты па­вя­то­выя вы­дан­ні ў Ра­га­чо­ве, По­ча­пе, Ста­ра­ду­бе, Чэ­ры­ка­ве. У гу­бер­ні за­сталі­ся толь­кі тры га­зе­ты — “По­лес­ская прав­да” (Го­мель), “Со­ха и Мо­лот” (Ма­гілёў) і “Из­ве­стия” (Клін­цы), бы­лі знач­на па­вя­лі­ча­ны іх ты­ра­жы з та­кім раз­лі­кам, каб кож­нае вы­данне аб­слу­гоў­ва­ла пэў­ны рэ­гіён. “По­лес­ская прав­да” вы­ход­зі­ла ты­ра­жом у 8000 эк­з­эм­пля­раў.

Агіт­прап губ­ка­ма ле­там і во­сен­ню 1920 го­да па­вёў ак­ты­ў­ную дзей­на­сць па рас­паў­сюдж­ван­ні не толь­кі цэн­траль­на­га пе­ры­я­дыч­на­га дру­ку, але і гу­берн­скіх га­зет. Праз мяс­цо­вае аддзя­ленне Дзяр­жаў­на­га вы­да­вецтва за лі­пень, жнівень і ве­ра­сень рас­паў­сюд­жа­на 180 000 эк­з­эм­пля­раў га­зет, з іх мяс­цо­вых — 75 000 эк­з­эм­пля­раў. У жніўні па­чы­на­ец­ца вы­данне ча­со­пі­са “Из­ве­стия Го­мель­ско­го губ­ко­ма РКП(б)”, пер­шы ну­мар быў над­ру­ка­ва­ны ты­ра­жом 2000 эк­з­эм­пля­раў. Як ад­зна­чаў у сваіх успа­мі­нах аб па­чат­ку яго пра­цы І. Клей­нер, “ли­те­ра­тур­ных ра­бот­ни­ков сре­ди пар­тий­цев то­гда не бы­ло; при­ш­лось при­бе­гать к по­мо­щи бес­пар­тий­но­го то­ва­ри­ща. Пер­вые но­ме­ра про­хо­ди­ли “цен­зу­ру” т. Пе­сту­на. Но вско­ре ре­дак­ти­ро­ва­ние пе­ре­хо­дит к т. Бра­гин­ско­му”. Рэ­дак­та­ру “По­лес­ской прав­ды” прый­ш­ло­ся несці двай­ную на­груз­ку — вы­пус­ка­ць гу­берн­скую га­зе­ту і пар­тый­ны ча­со­піс, пры­чым ары­гі­на­лы мат­э­ры­я­лаў для апош­ня­га па­да­валі­ся др­эн­на апра­ца­ва­ны­мі, не бы­ло дастат­ко­вай коль­кас­ці шрыф­тоў.

На­пры­кан­цы 1920 го­да ў Го­мелі бы­ла ство­ра­на га­зе­та для вяс­коў­цаў “Но­вая де­рев­ня”, што кан­чат­ко­ва вы­зна­чы­ла кіру­нак дзей­на­сці “По­лес­ской прав­ды”. Пе­рад ёй бы­ла пас­таў­ле­на кан­кр­эт­ная за­да­ча — ста­ць га­зе­тай для го­ра­да і ра­бочых, асвят­ля­ць на сваіх ста­рон­ках са­цы­яль­на-эка­на­міч­ныя пы­тан­ні. Па­ва­рот да чы­та­ча і яго над­зён­ных праб­лем рас­па­чаў­ся ў кан­цы 1921 го­да, калі Краі­на Са­ве­таў узя­ла курс на но­вую эка­на­міч­ную паліты­ку. Пе­ра­ход га­зет на са­ма­фі­нан­са­ванне і гас­па­дар­чы раз­лік ака­за­ў­ся вель­мі па­кут­лі­вым і скла­да­ным, бо пра­вод­зіў­ся ва ўмо­вах раз­рухі і ад­сут­на­сці фі­нан­са­вых срод­каў. “По­лес­ская прав­да” і ін­шыя га­зе­ты рэ­гіё­на рас­сы­лалі­ся ў ад­па­вед­на­сці з раз­вёрст­кай да са­кавіка 1922 го­да, і толь­кі 15 лю­та­га бы­ла ўпер­шы­ню аб’яў­ле­на плат­ная пад­піска на пе­ры­я­дыч­ныя вы­дан­ні, якія вы­ход­зілі ў Гомельскай гу­бер­ні.

Вяс­ной 1922 го­да пы­тан­ні па­ляп­ш­эн­ня якас­ці дру­ка­ва­ных вы­дан­няў і іх па­пу­ляры­за­цыі ў го­рад­зе і вёс­цы сталі, мож­на ска­за­ць, най­важ­ней­шы­мі ў ра­бо­це пар­тый­ных ор­га­наў і рэ­дак­цый га­зет. Пра­вед­зе­ны ў Го­мелі трох­тыд­нёвік дру­ку, пры­све­ча­ны свя­тка­ван­ню 10-й га­даві­ны з дня вы­хаду га­зе­ты “Прав­да”, зна­ход­зіў­ся ў цэн­тры ўва­гі пар­тый­ных струк­тур і на­сель­ніцтва гу­бер­ні. Вы­дан­ні ўсе­ба­ко­ва асвят­ля­лі гісто­рыю, ро­лю і за­да­чы пра­ле­тар­скай пр­э­сы. Га­зе­та “По­лес­ская прав­да” вя­ла на сваіх ста­рон­ках кам­панію, вы­ка­ры­стоў­ва­ю­чы кід­кія ло­зун­гі аб пад­піс­цы на вы­дан­ні і па­шы­р­эн­ні ня­штат­на­га ак­ты­ву ор­га­наў дру­ку.

Ад­на­ча­со­ва з пра­вяд­зен­нем ма­са­вых ме­ра­пры­ем­стваў мяс­цо­выя жур­налі­сты спра­ба­валі ас­эн­са­ва­ць на ста­рон­ках дру­ку пер­спек­ты­вы дзей­на­сці ра­бо­ты рэ­дак­цый па на­ла­дж­ван­ні су­вя­зей з шы­ро­кім аўтар­скім ак­ты­вам і на­б­лі­ж­эн­ні тэ­ма­ты­кі пуб­ліка­цый да над­зён­ных пы­тан­няў жыц­ця. Жур­наліст Г. Ля­левіч у ар­ты­ку­ле “О ра­бо­чей пе­ча­ти”, апуб­лі­ка­ва­ным у ча­со­пі­се “Из­ве­стия Го­мель­ско­го губ­ко­ма РКП(б)”, ад­зна­чаў: “В на­сто­я­щий мо­мент, ко­гда на­шей пар­тии при­хо­дит­ся сра­жать­ся с мел­ко­бур­жу­аз­ной идео­ло­ги­ей не толь­ко че­кист­ским, но и дис­кус­си­он­ным спо­со­бом, роль на­шей прес­сы,

Ка­ры­ка­ту­ра ча­соў НЭПа как ору­дия ком­му­ни­сти­че­ско­го вос­пи­та­ния масс, неимо­вер­но ве­ли­ка”. Ля­левіч лічыў амаль зла­чын­ствам змяш­ч­энне ў га­зе­тах су­хо­га і зра­зу­ме­ла­га толь­кі кан­цы­ляр­скім ра­бот­ні­кам мат­э­ры­я­лу і вы­сту­паў за бяз­лі­тас­нае вы­ка­ра­ненне са ста­ро­нак вы­дан­няў пр­ата­коль­ных і цыр­ку­ляр­ных тэкс­таў. А калі ўсё ж афі­цый­ныя мат­э­ры­я­лы неаб­ход­на буд­зе апуб­лі­ка­ва­ць, то яны павін­ны ад­па­вед­ным чы­нам апра­цоў­вац­ца ра­бот­ні­ка­мі рэ­дак­цыі, па­да­вац­ца ў жы­вой фор­ме.

У вы­ніку пра­вед­зе­най у Го­мелі, га­ра­дах і вёс­ках гу­бер­ні кам­паніі па па­пу­ляры­за­цыі дру­ку ты­раж га­зе­ты “По­лес­ская прав­да” знач­на па­вя­лічы­ў­ся, бы­ло пры­ня­та ра­ш­энне дру­ка­ва­ць яе на шас­ці ста­рон­ках тры ра­зы на тыд­зень. Мно­гія за­во­ды і фаб­ры­кі ўсім ка­лек­ты­вам пад­пі­свалі­ся на га­зе­ту, асоб­ныя пра­цоў­ныя ка­лек­ты­вы далі па 30 — 40 і больш пад­пісчы­каў. Як ад­зна­чаў Я. Міраў у ар­ты­ку­ле “Трех­не­дель­ник пе­ча­ти в Го­ме­ле”, “за три неде­ли, в те­че­ние ко­то­рых дли­лась кам­па­ния, “По­лес­ская прав­да” на­вер­бо­ва­ла в Го­ме­ле до 1000 под­пис­чи­ков... Дру­гим по­ка­за­те­лем успе­ха кам­па­нии яви­лось уси­ле­ние при­то­ка ра­бо­чих пи­сем в ре­дак­цию”.

У маі 1922 го­да “По­лес­ская прав­да” бы­ла ўклю­ча­на ў склад вы­да­вец­ка­га ка­апе­ра­ты­ва “Го­мель­ский ра­бо­чий”, які не толь­кі зай­маў­ся вы­пус­кам мяс­цо­вых га­зет, але і па­чаў дру­ка­ва­ць улас­ныя кні­гі і бра­шу­ры. У аб’яве, змеш­ча­най у жнівень­скім ну­ма­ры ча­со­пі­са “Из­ве­стия Го­мель­ско­го губ­ко­ма РКП(б)”, вы­зна­чаў­ся ко­шт пад­піскі на “По­лес­скую прав­ду”: на ме­сяц — 200 руб­лёў, на два ме­ся­цы — 400, на тры ме­ся­цы — 500 руб­лёў.

На гу­берн­с­кай на­рад­зе жур­налістаў, якая ад­бы­ла­ся 23 — 24 ве­рас­ня та­го ж го­да, быў за­слу­ха­ны да­клад са­кра­та­ра Го­мель­ска­га губ­ка­ма пар­тыі М. Ха­та­еві­ча аб ра­бо­це вя­ду­ча­га вы­дан­ня рэ­гіё­на, бы­лі ад­зна­ча­ны да­сяг­нен­ні і неда­хо­пы ў ра­бо­це “По­лес­ской прав­ды”. Яе знеш­ні вы­гляд па­кі­даў жа­да­ць леп­ша­га па тэхніч­ных пры­чы­нах (ма­лы фар­мат, др­эн­ны шрыфт). Жур­налі­сты звяр­нулі ўва­гу і на “кля­уз­ный” ха­рак­тар лістоў у рэ­дак­цыю, якія літа­раль­на вы­цес­нілі са ста­ро­нак га­зе­ты ста­ноўчыя мат­э­ры­я­лы і жы­выя за­мет­кі аб жыц­ці ра­бочых гу­бер­ні.

Рэ­дак­та­рам “По­лес­ской прав­ды” пас­ля Р. Бра­гін­ска­га да ка­ст­рыч­ніка 1922 го­да пра­ца­ваў Г. Ля­левіч, а пас­ля яго ад’ез­ду гэту па­са­ду зай­маў Ян­коўскі.

На пра­ця­гу студ­зе­ня — мая 1923 го­да рэ­дак­цыя “По­лес­ской прав­ды” ства­ры­ла сет­ку ра­бочых кар­эс­пан­д­эн­таў па Го­мелі, палі­гра­фіч­ная ба­за па­поўніла­ся но­вы­мі шрыф­та­мі. Па­вя­лічы­ць фар­мат га­зе­ты і па­леп­шы­ць яе ды­зайн пла­на­ва­ла­ся шля­хам па­паў­нен­ня кад­раў рэ­дак­цыі тэхніч­ны­мі ра­бот­ні­ка­мі з ліку кур­сан­таў губ­парт­шко­лы і ін­шых мяс­цо­вых на­ву­чаль­ных уста­ноў. Га­зе­це пра­па­на­ва­ла­ся не толь­кі асвят­ля­ць жыц­цё Го­ме­ля, але і звяр­та­ць боль­шую ўва­гу на жыц­цё па­ве­таў. Каб не стра­ці­ць ра­ней­шых і пры­цяг­ну­ць но­вых пад­пісчы­каў, губ­кам лічыў маг­чы­мым на­ват змен­шы­ць пад­піс­ную ца­ну для пра­цоў­ных, якія ат­рым­лі­валі ніз­кую зар­пла­ту.

Фі­нан­са­вая і гас­па­дар­чая дзей­на­сць “По­лес­ской прав­ды” бы­ла са­мым цес­ным чы­нам звя­за­на з дру­кар­скай фаб­ры­кай “По­ле­с­пе­чать”. У ве­ра­сені 1923 го­да з-за па­гар­ш­эн­ня фі­нан­са­ва­га ста­но­віш­ча бы­ла ство­ра­на ад­зі­ная рэ­дак­цый­ная ка­ле­гія “По­лес­ской прав­ды”, “Но­вой де­рев­ни” і ча­со­пі­са “Из­ве­стия Го­мель­ско­го губ­ко­ма РКП(б)”, спы­не­ны вы­хад га­зе­ты “Наш по­не­дель­ник”. Гэта да­ло маг­чы­мас­ць па­вя­лічы­ць фар­мат вя­ду­чай га­зе­ты рэ­гіё­на, па­шы­ры­ць аддзел пар­тый­на­га жыц­ця, па­леп­шы­ць знеш­ні вы­гляд вы­дан­ня. Ас­ноў­ны­мі аддзе­ла­мі га­зе­ты павін­ны бы­лі ста­ць ра­бо­чае жыц­цё, пра­фесій­ная, пар­тый­ная, агуль­ная ін­фар­ма­цыя, вяс­ко­вае жыц­цё і літа­ра­тур­на-ма­стац­кі аддзел.

У 1924 год­зе “По­лес­ская прав­да” вя­ла ак­ты­ў­ную ра­бо­ту з раб­сель­ко­ра­мі, аказ­ва­ла да­па­мо­гу шмат­лікім рэ­дак­цы­ям на­сцен­га­зет. Паста­ян­на су­пра­цоўні­чалі з вы­дан­нем 220 — 300 ня­штат­ных аўта­раў. Але бу­ду­чае гу­берн­ска­га дру­ку і “По­лес­ской прав­ды” ба­чы­ла­ся тры­вож­ным. Яго пер­спек­ты­вы спра­ба­ваў ак­р­эс­лі­ць на­пры­кан­цы 1925 го­да І. Па­ля­коў, аўтар ча­со­пі­са “По­лес­ский ком­му­нар”.

Го­мель­скія га­зе­ты з-за да­ра­гавіз­ны па­пе­ры і раз­ду­тас­ці шта­таў сталі фі­нан­са­ва страт­ны­мі, у вы­ніку з 1 ка­ст­рыч­ніка 1925 го­да яны бы­лі вы­лу­ча­ны ў асоб­нае аб’яд­нанне “Гом­га­зе­та”, паз­бавіў­шы­ся мат­э­ры­яль­най пад­т­рым­кі з бо­ку “По­ле­с­пе­ча­ти”. Да­сяг­ну­ць са­ма­а­ку­па­е­мас­ці “По­лес­ской прав­ды” мож­на бы­ло б толь­кі пры па­веліч­эн­ні ты­ра­жу з 9700 да 15 000 эк­з­эм­пля­раў, але ў блі­ж­эй­шы год гэта бы­ло спра­вай нер­эаль­най. Вы­хад ба­чы­ў­ся ў ска­ра­ч­эн­ні коль­кас­ці вы­дан­няў у рэ­гіёне.

Дру­гое ўз­буй­ненне БССР у 1926 год­зе і аб’яд­нанне эт­ніч­ных бе­ла­рус­кіх зя­мель у ад­зі­ны палітыч­ны і гас­па­дар­ча-пра­мыс­ло­вы ком­плекс пры­вя­лі да ўклю­ч­эн­ня Го­мель­ска­га і Рэчыц­ка­га па­ве­таў у склад БССР. “По­лес­ская прав­да” пас­ля гэтай рэар­гані­за­цыі ат­ры­ма­ла ста­тус ак­ру­го­вай га­зе­ты і ў но­вых умо­вах пра­ця­г­ва­ла вы­ра­ша­ць свае фі­нан­са­выя, ар­гані­за­цый­ныя і твор­чыя праб­ле­мы.

Та­кім чы­нам, “По­лес­ская прав­да” зра­бі­ла вя­лікі ўнё­сак у гра­мад­ска-палітыч­нае і са­цы­яль­на-эка­на­міч­нае жыц­цё рэ­гіё­на. Вы­данне ак­ты­ў­на пра­вод­зі­ла ў жыц­цё ід­эі баль­шавіц­кай пар­тыі на­пры­кан­цы пе­ры­я­ду ва­ен­на­га ка­муніз­му і ў час ад­наў­лен­ня на­род­най гас­па­дар­кі, па­пу­ляры­за­ва­ла пла­ны пер­шых са­цы­я­лі­стыч­ных пе­раўтвар­эн­няў, ума­цоў­ва­ла аўта­рыт­эт но­вай ула­ды ў паўд­не­ва-ўс­ход­нім рэ­гіёне Бе­ла­русі, істот­на уз­ба­га­ці­ла во­пыт ка­мер­цый­най і фі­нан­са­вай дзей­на­сці га­зет у пе­ры­яд НЭПа.

Пётр ДАРАШЧОНАК, да­ц­энт ка­фед­ры гісто­рыі жур­налі­сты­кі і ме­недж­мен­ту СМІ

Ін­сты­ту­та жур­налі­сты­кі БДУ канды­дат філа­ла­гіч­ных навук

Толь­кі 15 лю­та­га 1922 го­да ўпер­шы­ню бы­ла аб’яў­ле­на плат­ная пад­піска на “По­лес­скую прав­ду”

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.