Пра­мым хо­дам на Ка­лу­гу

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

ГОМЕЛЬ. У апош­нія га­ды Го­мель­скі до­ма­бу­даўнічы кам­бі­нат узвод­зі­ць жыл­лё ў Расіі зі­мой і ле­там. Вось і ў гэтыя студ­зень­скія дні ком­лекс­ная бры­га­да прад­пры­ем­ства вах­та­вым ме­та­дам узвод­зі­ць шмат­па­вяр­хо­вы жы­лы дом па­леп­ша­най планіроўкі ў Ка­лу­зе. Шмат па­бу­да­ва­на там і ле­тась. Уз­вод­зілі жыл­лё так­са­ма ў Пад­мас­коўі, Сма­лен­ску, ін­шых рэ­гіё­нах су­сед­няй дзяр­жа­вы. У цэ­лым за мі­ну­лы год экс­парт бу­даўнічых пас­луг у Расіі склаў 5314,9 ты­сячы бе­ла­рус­кіх руб­лёў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.