Ма­лень­кія га­мяль­чан­кі — мас­коўскія зо­рач­кі

Gomelskaya Pravda - - ГЛАС НАРОДА -

ГОМЕЛЬ. Гру­па юных салістак са сту­дыі “ЭВІ-НС”, якая пра­цуе пры ка­ле­джы ма­стацтваў імя Н. Ф. Са­ка­лоўска­га і дзе ма­стац­кім кіраўніком На­тал­ля Ско­пі­ча­ва, пры­ня­ла ўд­зел у II Між­на­род­ным кон­кур­се­фе­сты­валі ма­стацтваў “Ака­д­эмія зо­рак” у Мас­кве. Тры дзяўчын­кі ў роз­ных уз­рос­та­вых катэ­го­ры­ях прас­пя­валі па дзве пес­ні на бе­ла­рус­кай і рус­кай мо­вах. Усе яны за­ня­лі пры­за­выя мес­цы ў на­мі­на­цыі “Эстрад­ны ва­кал”. Ле­ра Дра­бы­ш­эўская ва ўз­рос­та­вай групе ад 10 да 12 га­доў і Ма­ша Ані­ке­ен­ка (ад 13 да 15 га­доў) бы­лі дру­гі­мі. Ма­ша Мі­ша­ко­ва ў групе ад 6 да 9 га­доў за­ня­ла тр­эцяе мес­ца. Га­мяль­чан­кі ўз­на­га­род­жа­ны ды­п­ло­ма­мі і куб­ка­мі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.