Дж­энтль­ме­ны рэ­дак­цыі

Ка­нец 50-х — па­ч­а­так 60-х га­доў мі­ну­ла­га ве­ку. На на­бяр­эж­най Со­жа ў Го­мелі, по­бач з Кіеўскім спус­кам, ста­яў до­мік рач­ной мілі­цыі, якая піль­на са­чы­ла за па­рад­кам на вад­зе.

Gomelskaya Pravda - - ПО ПОВОДУ - Т. ВІКТАРАВА

Кож­най вяс­ной рэ­дак­цыя “Го­мель­скай праў­ды” ад­кры­ва­ла се­зон спа­бор­ніцтваў на ку­бак “Го­мель­скай праў­ды”: па гр­эб­лі, мар­ско­му мна­га­бор’ю, пе­ра­ця­г­ван­ні ка­на­та. Ка­жу­ць, што на­ват лад­зілі­ся за­ез­ды на хут­кас­ць на шлюп­ках з вёс­ла­мі. Увесь цвет рэ­дак­цыі — вя­до­ма ж, най­больш муж­чын­ская яе част­ка — на гэтых спа­бор­ніцтвах быў воль­ны ў эмо­цы­ях і па­чуц­цях. Жы­вы мат­э­ры­ял непа­ср­эд­на з ра­кі плыў на ста­рон­кі га­зе­ты, да­ваў прас­то­ру твор­чай фан­та­зіі, жар­там.

Цвет “Го­мель­скай праў­ды”: Ле­анід Ко­таў, Вік­тар Ка­валь­чук, Міка­лай Ла­пу­ста, Аляк­сандр Ме­лья­нец, Аляк­сандр Броўка, Ба­рыс Глікін, Васіль Два­рані­наў пе­рад ад­крыц­цём чар­го­ва­га се­зо­на спа­бор­ніцтваў

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.