КОН­КУРС Пры­пе­ўка як свят­ло ду­шы

Gomelskaya Pravda - - КУЛЬТУРА - Та­ма­ра КРУЧЭНКА

Ну вось, ша­ноў­ныя, па­ці­ху да­сы­ла­е­це пры­пе­ўкі, пры­све­ча­ныя юбі­ляр­цы-га­зе­це. Пры­ем­на бы­ло пра­чы­та­ць ліст ад на­ша­га даў­ня­га пад­пісчы­ка га­мяль­чані­на Іва­на Ва­лын­ца­ва. Пра­ца­ўнік аўтар­эм­за­во­да да­сы­лаў колісь нам свае па­этыч­ныя спро­бы, дзя­ліў­ся на ста­рон­ках га­зе­ты пе­ра­жы­тым. Вось якія пры­пе­ўкі прый­шлі ад Іва­на Іва­наві­ча на кон­курс: Я те­бе пи­сал, га­зе­та, Про за­вод и свою жизнь. Да­же в труд­ные мо­мен­ты Под­дер­жа­ла ты: “Дер­жись!” И те­перь, пен­си­о­не­ру, Ин­те­рес­ны твои те­мы. Вы­пи­сал те­бя, род­ная, Что­бы знать успе­хи края. Кон­курс пра­ця­г­ва­ец­ца. Да 100-годдзя “Го­мель­скай праў­ды” і вы яш­чэ, спад­зя­ем­ся, на­тх­ні­це­ся на­пі­са­ць штось­ці та­кое... Каб ду­ша раз­вяр­ну­ла­ся і па­кліка­ла вас у ско­кі. Як глед­зячы на гэ­та­га вось ка­ла­рыт­на­га му­зы­ку­гар­мані­ста.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.