Пiсь­мен­нi­ца з апель­сi­на­вым на­стро­ем

Ся­род пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі, якія на­рад­зiлі­ся на Бу­да­ка­ша­лёўш­чыне i ак­ты­ў­на пра­цу­ю­ць сён­ня ў на­цы­я­наль­най літа­ра­ту­ры, — Міко­ла Чар­няўскі, Ана­толь Зэкаў, Тац­ця­на Гар­э­лі­ка­ва, Тац­ця­на Атрош­чан­ка. Ня­даў­на пісь­мен­ніц­кая сям’я па­поўніла­ся iх ма­ла­дой зям­ляч­кай Т

Gomelskaya Pravda - - КУЛЬТУРА -

Рэ­ка­мен­да­цыі ў Са­юз пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі далі ёй га­на­ро­выя гра­мад­зяне Бу­даКа­ша­лёўска­га ра­ё­на Міко­ла Чар­няўскі і Ана­толь Зэкаў.

На­рад­зіла­ся Тац­ця­на Прыш­ч­эпа­ва ў 1989 год­зе ў Буда-Ка­ша­лё­ве. Скон­чы­ла Го­мель­скае дзяр­жаў­нае ма­стац­кае вучы­ліш­ча па спе­цы­яль­на­сці “ды­зайн”, за­тым фа­культ­эт ды­зай­на і дэка­ра­ты­ў­на-прыклад­но­га ма­стацтва Бе­ла­рус­кай дзяр­жаў­най ака­д­эміі ма­стацтваў. За­раз пра­цуе інт­эр’ер­ным ды­зай­не­рам у кам­паніi “Пін­ск­др­эў”.

Каз­кі Тац­ця­ны Прыш­ч­эпа­вай дру­ка­валі­ся ў бе­ла­рус­кіх дзі­цячых ча­со­пі­сах “Вя­сёл­ка”, “Ка­че­ли” i калiнiн­град­скiм ча­со­пі­се “Мур-р+”, у ка­лек­ты­ў­ных збор­ні­ках “Зор­ная Ка­ся” і “Ад­зін кот і ад­зін год”, якія вый­шлі ў вы­да­вец­тве “Мастац­кая літа­ра­ту­ра” се­рыі “Бе­ла­рус­кая аўтар­ская каз­ка”. А ле­тась вы­да­вец­кі дом “Звяз­да” вы­даў кні­гу ка­зак Тац­ця­ны Прыш­ч­эпа­вай “Апель­сі­на­вы на­строй”.

Ра­ман СТАРАВОЙТАЎ

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.