Па­граніч­нікі ў гас­цях у аўта­транс­парт­нікаў

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ -

ГОМЕЛЬ. З вад­зі­це­ля­мі філія­ла “Го­мель­скі аўто­бус­ны парк № 1” АТТ “Го­мель­а­б­лаўта­транс” су­стр­э­лі­ся прад­стаўнікі Го­мель­скай па­граніч­най групы. На­чаль­нік аддзе­ла да­знан­ня ўпраў­лен­ня апе­ра­ты­ў­най дзей­на­сці ма­ёр Віталь Кры­вой і стар­шы афі­ц­эр упраў­лен­ня ахо­вы дзяр­жаў­най грані­цы ка­пітан Вад­зім Ку­ра­севіч на­пом­нілі аб ас­ноў­ных праві­лах пра­ез­ду праз мя­жу, рас­ка­за­лі аб асаб­лі­вас­цях сва­ёй ра­бо­ты, ад­ка­за­лі на пы­тан­ні ша­фё­раў. Ра­ней з пра­ца­ўні­ка­мі аўта­пар­ка су­стра­калі­ся ад­каз­ныя ра­бот­нікі Дзяр­жаўтаін­спек­цыі і мыт­най служ­бы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.