Век та­бою га­на­рыц­ца!

Gomelskaya Pravda - - “ГОМЕЛЬСКАИ ПРАУДЗЕ” — 100 -

Яш­чэ ў студ­зені мы аб’явілі твор­чы кон­курс на леп­шыя пры­пе­ўкі, пры­све­ча­ныя юбілею “Го­мель­скай праў­ды”. Пры­ем­на, што ад­гук­нулі­ся мно­гія жы­ха­ры рэ­гіё­на, на­шы даўнія ак­ты­ў­ныя чы­та­чы, якія дзе­ся­ці­годдзі сяб­ру­ю­ць з аб­лас­ной га­зе­тай. Мы шчы­ра ўд­зяч­ны Та­ма­ры Глу­ша­ко­вай, Іва­ну Ва­лын­ца­ву, Мі­хаі­лу Бут­кеві­чу, пісь­мен­ні­кам Іва­ну Цітар­эн­ку і Над­зеі Дз­міт­ры­евай, усім, хто даслаў свае рыф­ма­ва­ныя спро­бы, і яны бы­лі ўга­на­ра­ва­ны пуб­ліка­цы­яй на ста­рон­ках “Го­мель­скай праў­ды”. Вы­бра­ць пе­ра­мож­цу бы­ло не вель­мі про­ста, бо ўсе пас­та­ралі­ся на­пі­са­ць пранік­нё­на і шчы­ра. Пас­ля доў­гіх дэ­ба­таў жу­ры кон­кур­су ўсе ж прый­шло да выс­но­вы, што пе­ра­маг­ла жы­хар­ка агра­га­рад­ка Ко­зен­кі Ма­зыр­ска­га ра­ё­на Свят­ла­на Шу­ма­ко­ва. Шчы­ра він­шу­ем пе­ра­мож­цу і спад­зя­ем­ся, што ў “Го­мель­скай праўд­зе” зной­ду­ць мес­ца і ін­шыя рыф­ма­ва­ныя спро­бы жан­чы­ны — вер­шы, якіх дасла­ла ба­га­та.

А на свя­тка­ван­ні юбілею га­зе­ты мы пай­шлі ўско­кі пад вось гэтыя пры­пе­ўкі Свят­ла­ны Шу­ма­ко­вай: Яна ўсіх на­він кры­ні­ца — “Го­мель­ская праў­да”! Век та­бой нам га­на­рыц­ца, Ты па­ша­ны вар­та. З юбіле­ем, да­ра­гая! Кроч уда­леч шпар­ка. Ты, як зор­ка свай­го краю, Зі­ха­ціш так яр­ка! Жу­ры кон­кур­су

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.