Кір­маш ва­кан­сій у Ка­ма­рыне

Gomelskaya Pravda - - “ГОМЕЛЬСКАИ ПРАУДЗЕ” — 100 -

Ён прай­шоў на ба­зе мяс­цо­ва­га сель­ска­га Са­ве­та. На­чаль­нік упраў­лен­ня па пра­цы, за­ня­тас­ці і са­цы­яль­най аба­роне рай­вы­кан­ка­ма Лю­боў Ку­ла­бу­ха­ва па­жа­да­ла суіскаль­ні­кам знай­с­ці ра­бо­ту па ду­шы, а най­маль­ні­кам — па­поўні­ць кад­ра­вы рэ­зерв дастой­ны­мі су­пра­цоўні­ка­мі. Жы­ха­рам Ка­ма­ры­на бы­лі пра­па­на­ва­ны ва­кан­сіі ма­лод­шай ме­ды­цын­с­кай сяст­ры, ку­хон­на­га ра­бот­ніка, элек­тра­га­за­зварш­чы­ка, ме­ханіка, жы­вё­ла­во­да. Ва ўпраў­лен­ні па пра­цы, за­ня­тас­ці і са­цы­яль­най аба­роне пла­ну­ец­ца што­тыд­нё­ва па се­ра­дах пра­вод­зі­ць міні-кір­ма­шы ва­кан­сій. Акра­мя гэ­та­га, ва ўсіх сель­гас­прад­пры­ем­ствах ра­ё­на бу­ду­ць ар­гані­за­ва­ны гра­мад­скія ра­бо­ты з ад­па­вед­най апла­тай. Ні­на СІНІЛАВА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.