Ля­ця­ць ку­ры на да­чы

ГОМЕЛЬСКІ РАЁН. З на­ды­хо­дам вяс­ны на Го­мель­скай птуш­ка­фаб­ры­цы ак­ты­ві­за­ва­ла­ся рэалі­за­цыя паўта­ра­га­до­вых кур-ня­су­шак.

Gomelskaya Pravda - - ГЛАС НАРОДА -

Па­куп­ні­ка­мі ў ас­ноў­ным з’яў­ля­юц­ца жы­ха­ры на­ва­коль­ных вё­сак і дач­нікі. Штод­зён­на на спе­цы­яль­най пля­цоў­цы непа­да­лёк ад прад­пры­ем­ства пра­да­ец­ца ад 500 да 1000 пту­шак. У дру­гой па­ло­ве кра­савіка пла­ну­ец­ца ар­гані­за­ва­ць і рэалі­за­цыю ма­лад­ня­ку трохме­сяч­на­га ўз­рос­ту.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.