Рэ­дак­цый­ны ўнівер­сіт­эт

Gomelskaya Pravda - - РЕПОРТЕР - Та­ма­ра КРУЧЭНКА

5 чэрве­ня 1971 го­да ра­бочы Іван Лосікаў ра­зам са шмат­лі­кай групай ра­бочых і сель­скіх кар­эс­пан­д­эн­таў скон­чыў та­га­час­ны гра­мад­скі ўнівер­сіт­эт пры “Го­мель­скай праўд­зе”

(на здым­ку).

Пра гэта на­га­д­вае пры­не­се­нае ім за­раз гіста­рыч­нае фо­та вы­пуск­нікоў з на­мес­ні­кам рэ­дак­та­ра Аляк­сандрам Броў­кам (ча­цвёр­ты ў пер­шым рад­зе).

Са­праў­ды, у са­мыя роз­ныя ча­сы раб­сель­ко­ры бы­лі ак­ты­ў­ны­мі па­заш­тат­ны­мі аўта­ра­мі, жы­ва рэа­га­валі на праб­ле­мы, дзя­лілі­ся на га­зет­ных ста­рон­ках сваі­мі мер­ка­ван­ня­мі пра пад­зеі. Член Са­ю­за пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі Іван Лосікаў яш­чэ ў 2006 год­зе ў сва­ёй кніж­цы “Рас­ска­зы о про­шед­шем вре­ме­ни” ўс­пом­ніў пра су­стр­э­чу, якая бы­ла ар­гані­за­ва­на гра­мад­скім універ­сіт­этам “Го­мель­скай праў­ды” з мас­коўскі­мі фе­лье­таніста­мі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.