На род­най зям­лі

Вы­пуск­нік Хой­ніц­ка­га дзяр­жаў­на­га пра­фесій­на­га лі­ц­эя Дз­міт­рый Сянь­ко (на здым­ку) ста­ран­на пра­цуе ша­фё­рам у КСУП “Суд­ко­ва”.

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР - Та­ма­ра КРУЧЭНКА Фо­та аўта­ра

Тут па­чы­наў пас­ля за­кан­ч­эн­ня ву­чо­бы ў 2013-м, сю­ды ж вяр­нуў­ся во­сен­ню мі­ну­ла­га го­да пас­ля служ­бы ў ар­міі. Ды­р­эк­тар сель­гас­прад­пры­ем­ства Ана­толь Сці­ша­нок ад­зна­чыў: пра­ца­ві­тас­ці зем­ля­ку не зай­ма­ць, дастой­на пра­ця­г­вае ба­ць­коўскую ды­на­стыю.

А слу­жыў Дзі­ма ў 120-й асоб­най ме­хані­за­ва­най бры­гад­зе ў бе­ла­рус­кай сталі­цы, мае гра­ма­ты. Так што і пра­цоў­ную сла­ву свай­го ба­ць­кі, кам­бай­не­ра Улад­зі­мі­ра Васі­льеві­ча, год­на пра­ця­г­вае на род­най зям­лі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.