Па­ка­ціла­ся буль­бач­ка ў Расію

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ -

БУДА-КАШАЛЁВА. Па сто і больш тон буль­бы ад­гру­жа­ю­ць штод­зён­на ў Расію з фер­мер­скай гас­па­дар­кі Фё­да­ра Кі­ся­леўска­га. Фё­дар Мі­хай­лавіч па­ве­дам­ляе, што ле­тась на­ка­палі ка­ля шас­ці ты­сяч тон клуб­няў. Уся буль­ба ад­праў­ля­ец­ца на экс­парт ужо з во­сені. Праз некаль­кі дзён бу­ду­ць рэалі­за­ва­ны яе рэ­шт­кі. А ў гас­па­дар­цы тым ча­сам рых­ту­ю­ць ас­но­ву но­ва­му ўра­джаю. За­кан­ч­ва­ец­ца пад­рых­тоўка гле­бы на ўсіх 260 гек­та­рах. Праз некаль­кі дзён пла­ну­ец­ца па­сад­ка дру­го­га хле­ба.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.