Ста­ды­ён для чэм­пія­на­ту

Gomelskaya Pravda - - В НОМЕР -

ГО­МЕЛЬ. Па за­ка­зу расіян ра­бот­нікі Го­мель­ска­га до­ма­бу­даўні­ча­га кам­бі­на­та пры­сту­пілі ў Ка­лу­зе да ўз­вяд­зен­ня тр­эніро­вач­на­га ста­ды­ё­на для за­меж­ных спартс­ме­наў, якія пры­еду­ць на чэм­пія­нат све­ту па фут­бо­лу. Та­кіх аб’ек­таў, па сло­вах на­мес­ніка ге­не­раль­на­га ды­р­эк­та­ра па знеш­не­эка­на­міч­най дзей­на­сці Вік­та­ра Ча­бат­ко­ва, ра­ней бу­да­ва­ць не да­вод­зіла­ся. Тым не менш ра­бо­ты вя­дуц­ца хут­ка і зла­д­жа­на. Га­мяль­чане пра­цу­ю­ць вах­та­вым ме­та­дам па дзве зме­ны ў сут­кі. Пас­пя­хо­ва ў су­сед­няй дзяр­жа­ве ўз­вод­зіц­ца і жыл­лё.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.