Экс­пе­ры­мен­таль­ны дом

Gomelskaya Pravda - - ГЛАВНОЕ -

ГОМЕЛЬ. Ра­бот­нікі Го­мель­ска­га до­ма­бу­даўні­ча­га кам­бі­на­та па­чалі ўз­вяд­зенне трох шмат­па­вяр­хо­вых жы­лых да­моў па вулі­цы Ма­зу­ра­ва ў мікра­ра­ёне № 19. На пер­шым па­вер­се ад­на­го з іх буд­зе дзі­цячы сад. Па­доб­ных збу­да­ван­няў яш­чэ не прак­ты­ка­валі. Дом з сад­ком пла­ну­ец­ца па­бу­да­ва­ць ужо сё­ле­та. Калі экс­пе­ры­мент апраў­да­ец­ца, ана­ла­гіч­ныя ком­плек­сы бу­ду­ць узвод­зіц­ца і ў ін­шых но­вых мікра­ра­ё­нах го­ра­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.