Калі лю­біш...

Gomelskaya Pravda - - НА ВОЛНЕ ВОСПОМИНАНИИ - Алесь ЛІСІЦКІ

Калі лю­біш сваю спра­ву, яна пры­носі­ць та­бе са­праўд­нае за­да­валь­ненне і на­тх­ненне. Гэта ў поў­най ме­ры ад­но­сіц­ца да Улад­зі­мі­ра Пу­га­ча з На­ва­сё­лак Пет­ры­каўска­га ра­ё­на. Вы­дат­ная асо­ба, сель­скі інт­элі­гент, у яко­га ня­ма ра­зы­ход­жан­ня па­між па­чуц­ця­мі, дум­ка­мі і спра­ва­мі.

Улад­зі­мір Міка­ла­евіч умее пра­ца­ва­ць рыд­лёў­кай, ся­ке­рай, ма­лат­ком. Ра­зу­мее, што і калі па­сад­зі­ць на ага­ро­дзе. Настаўнік-біё­лаг ва­ло­дае эн­цы­кла­пе­дыч­ны­мі ве­да­мі пра свет пры­ро­ды — др­э­вы і ку­сты, ле­ка­выя раслі­ны, ка­рыс­ныя ўлас­ці­вас­ці ягад і гры­боў. Для яго не са­кр­эт но­ра­вы і па­вод­зі­ны па­ля­вых звя­роў і пту­шак, і ён мо­жа да­клад­на рас­па­вя­да­ць пра са­мыя роз­ныя ві­ды. Пе­ра­гар­ні­це ста­рон­кі кні­гі Улад­зі­мі­ра Пу­га­ча “Флей­та­выя гукі” і вы патра­пі­це ў за­ва­рож­ва­ю­чы свет Па­лес­ся. Яго пуб­ліка­цыі і ў ра­ён­цы на­ша­га краю за­ся­родж­ва­ю­ць ува­гу чы­та­чоў на гар­моніі суіс­на­ван­ня ча­ла­ве­ка і пры­ро­ды на “ўз­меж­ку ра­дас­ці”, як трап­на ад­зна­чыў вя­до­мы бе­ла­рус­кі пісь­мен­нік Улад­зі­мір Са­ла­ма­ха.

Міка­ла­евіч гас­цін­на су­стра­кае ўсіх, хто прых­од­зі­ць за па­ра­дай. У лю­бую па­ру го­да Улад­зі­мір Пу­гач зна­ход­зіц­ца ў по­шу­ку непаўтор­ных кра­яві­даў Пры­пя­ці, жы­ве та­кой ра­дас­цю ад­крыц­ця. І нель­га не па­ра­да­вац­ца піль­на­сці яго во­ка і васт­ры­ні зро­ку.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.