Паві­льён патра­буе па­рад­ку

Калі буд­зе ад­но­ў­ле­ны пры­пы­нак гра­мад­ска­га транс­пар­ту “Ра­га­чоўская” ў цэн­тры Го­ме­ля?

Gomelskaya Pravda - - ИНФОРМЧАС - Лю­боў ГАРБАЦКАЯ Фо­та аўта­ра

“Го­мель­ская праў­да” неад­на­ра­зо­ва пі­са­ла аб пры­пын­ку “Ра­га­чоўская” аб­лас­но­га цэн­тра. Чы­та­чы да­сы­лалі фо­та­здым­кі і лі­сты аб тым, як няўтуль­на вы­гля­дае паві­льён.

Бу­даўнічыя ра­бо­ты ка­ля ўнівер­ма­га “Гомель” амаль скон­чы­лі­ся, а пры­пы­нак гра­мад­ска­га транс­пар­ту як быў неа­хай­ным, та­кім і за­стаў­ся: аб­валілі­ся на­ват літа­ры на на­зве.

За са­мім пры­пын­кам сха­валі кіёск “Го­мель­а­бл­са­юздру­ку”, мно­гія яго зусім не за­ў­ва­жа­ю­ць. Як ска­заў га­лоў­ны ін­жы­нер прад­пры­ем­ства Іван Ску­ба­коў, дзе ад­вя­лі ку­сок зям­лі, там яго і пас­тавілі, і пе­рас­таў­ля­ць кіёск не пла­ну­ец­ца. Збо­ку пры­ткну­ла­ся і бу­дач­ка па про­да­жы пра­яз­ных квіт­коў.

Няў­жо пры­пы­нак буд­зе ме­ць та­кі вы­гляд і ў да­лей­шым, хва­лю­юц­ца га­ра­джане, тэле­фа­ну­ю­чы ў рэ­дак­цыю. Мы па­ці­кавілі­ся пра лёс пры­пынач­на­га пунк­та “Ра­га­чоўская” ў ка­му­нальш­чы­каў, ва ўпраў­лен­ні ка­піталь­на­га бу­даўніцтва, упраў­лен­ні ар­хіт­эк­ту­ры і го­ра­да­бу­даўніцтва гар­вы­кан­ка­ма. Ніх­то са спе­цы­я­лістаў не даў кан­кр­эт­ны ад­каз.

Гэта мес­ца на вулі­цы Ра­га­чоўс­кай вель­мі па­пу­ляр­нае: шмат ма­га­зін­чы­каў, вя­лікі вы­бар кве­так, ды і про­ста мес­ца пе­ра­сад­кі. І паві­льён паві­нен бы­ць ад­па­вед­ным. Ці не так?

Дзе “Ра­га­чоўская” на Ра­га­чоўс­кай?

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.