Ка­муніка­бель­ны ча­ла­век Іван Лосікаў

Сен­ня спаў­ня­ец­ца 80 га­доў га­мяль­чані­ну Іва­ну Лосі­ка­ву, пра­за­іку, чле­ну Са­ю­за пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі.

Gomelskaya Pravda - - ЮБІЛЕІ - Та­ма­ра КРУЧЭНКА

Ура­дж­энец па­сёл­ка Сла­ва на Ло­еўш­чыне, ён па­чы­наў свой пра­цоў­ны шлях у саў­га­се. По­тым быў пе­ра­езд у Вар­ку­ту, ра­бо­та пу­ця­вым ра­бочым, ма­шы­ністам шахт­на­га элек­тра­во­за. 48 га­доў жыц­ця ад­даў Іван Лосікаў пра­цы элек­тра­ман­цё­ра на Го­мель­скім за­вод­зе вы­мя­раль­ных пры­бо­раў. Ад­сюль у 2010-м пай­шоў на за­слу­жа­ны ад­па­чы­нак. І ак­ты­ў­на ўклю­чы­ў­ся ў ра­бо­ту на літа­ра­тур­най ніве. Пер­шая яго кні­га “Че­ло­век из про­шло­го” вый­ш­ла, дар­эчы, у 1999 год­зе.

Пісь­мен­нік увесь час за­ста­ец­ца прых­іль­ні­кам зда­ро­ва­га ла­ду жыц­ця, пра гэта рас­па­вя­дае і ў сваіх тво­рах, якія скіра­ва­ны да леп­ша­га ў ча­ла­ве­ку, ву­ча­ць пра­ца­ві­тас­ці, ста­ран­на­сці, мілас­эр­на­сці, даб­ры­ні. Па­пра­ца­ваў­шы за пісь­мо­вым ста­лом, Іван Лосікаў штод­зень, няг­лед­зячы на на­двор’е, вы­ход­зі­ць на пе­шыя пра­гул­кі да Со­жа. Не па­ры­вае і су­вя­зей з род­най Ло­еўш­чы­най, дзе ўлет­ку пра­вод­зі­ць шмат ча­су ў жы­ва­піс­ных мяс­ці­нах на да­чы.

Іван Лосікаў — аўтар 12 кніг про­зы на рус­кай мо­ве. Як ужо рас­каз­ва­ла “Го­мель­ская праў­да”, ён ад­зін са шмат­лікіх вы­пуск­нікоў універ­сіт­эта раб­ко­раў, які ў свой час пра­ца­ваў пры аб­лас­ной га­зе­це.

З юбіле­ем, ша­ноў­ны Іван Лукіч! Зда­роўя вам, твор­ча­га неспа­кою, но­вых кніг і ці­ка­вых су­стр­эч з чы­та­ча­мі.

Іван Лукіч Лосікаў

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.