От­ве­ты на кросс­ворд, опуб­ли­ко­ван­ный в № 43:

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ана­би­оз. 11. Ка­но­тье. 12. Блон­дин. 13. Во­рон­ка. 14. Ор­кестр. 15. Ин­дей­ка. 16. Го­мор­ра. 18. Пла­ги­ат. 19. Ста­мо. 20. Про­со. 26. Пу­те­ше­ствие. 27. Фор­вард. 29. Ха­кер. 30. Си­на­тра. 31. Ор­дер. 34. Порт­ной. 35. Транс­мис­сия. 39. Воб­ла. 40. Опо­ек. 44. Апо­стол. 46. Так­ти­ка. 47. Он­дат­ра. 48. Ран­де­ву. 49. “Сит­ро­ен”. 50. Гу­та­лин. 51. Ва­ри­ант. 52. Эк­ва­тор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ан­то­нов. 2. Об­ло­мов. 3. Кон­курс. 4. За­бра­ло. 5. Ко­чер­га. 6. Вьет­нам. 8. Пла­ни­мет­рия. 9. Ан­гел. 10. Мио­кард. 17. Ат­лет. 18. Пс­ков. 21. Ру­ба­нок. 22. Бе­ре­ста. 23. Ли­тав­ра. 24. Эве­рест. 25. Ар­те­рия. 28. Транс­пор­тир. 32. То­сол. 33. Ом­лет. 36. Плин­тус. 37. Ап­па­рат. 38. Всад­ник. 39. Во­рвань. 41. Ка­лит­ка. 42. Штур­ман. 43. Скре­бок. 45. Га­мак.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.