Вы­рас­це рапс — буд­зе алей

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ -

ГОМЕЛЬСКІ РАЁН. У агра­кам­бі­на­це “Паўд­нё­вы” азі­мы рапс зай­мае вя­лікую плош­чу — больш шас­ці­сот гек­та­раў. І гэта невы­пад­ко­ва. Тут па­бу­да­ва­ны свой міні-за­вод, на якім вы­раб­ля­ец­ца якас­ны рап­са­вы алей. Каб вы­рас­ці­ць доб­ры ўра­джай гэтай куль­ту­ры, у агра­кам­бі­на­це вя­лікую ўва­гу на­да­ю­ць до­гля­ду па­се­ваў. Іх добра пад­кар­мілі мі­не­раль­ны­мі ўдаб­р­эн­ня­мі, у блі­ж­эй­шы час пач­ну­ць апра­цоўку па­се­ваў су­пра­ць шкод­нікаў і пу­ста­зел­ля.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.