Твор­чы юбілей Іва­на Лосі­ка­ва

Gomelskaya Pravda - - ГЛАС НАРОДА -

У га­рад­ской цэн­траль­най біб­ліят­э­цы імя Гер­ц­эна ад­бы­ла­ся ве­ча­ры­на, пры­све­ча­ная 80-га­до­ва­му юбілею пісь­мен­ніка Іва­на Лосі­ка­ва. Павін­ша­ва­ць твор­цу прый­шлі ка­ле­гі, зем­ля­кі, сяб­ры. Быў і твор­чы па­да­ру­нак ад вя­ду­ча­га ар­ты­ста аб­лас­но­га дра­ма­тыч­на­га тэат­ра, пісь­мен­ніка Аляк­сея Быч­ко­ва, які ўва­собіў пе­рад чы­та­ча­мі ўры­вак з про­зы юбі­ля­ра. Пра­гу­чалі і пес­ні аўта­ра-вы­ка­наў­цы Галі­ны Рад­зіво­на­вай. Іван Лосікаў шчы­ра пад­зя­ліў­ся, што са­кр­этам яго даў­га­лец­ця з’яў­ля­ец­ца пра­цоў­ны ры­тм, зда­ро­вы лад жыц­ця, ак­ты­ў­ная гра­мад­зян­ская пазі­цыя. Пісь­мен­нік узна­га­род­жа­ны гра­ма­та­мі Са­ю­за пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі і аб­лас­но­га аддзя­лен­ня гэтай твор­чай ар­гані­за­цыі.

Та­ма­ра КРУЧЭНКА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.