Ва­бі­ць ан­гла­моў­ны свет

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

ГО­МЕЛЬ. На ба­зе гім­на­зіі № 71 пра­вед­зе­ны фі­нал сё­ма­га ад­кры­та­га аб­лас­но­га кра­яз­наў­ча­га кон­кур­су “Доб­ро по­жа­ло­вать в ан­гло­языч­ный мир”. Пе­ра­мож­цай прызна­на ка­ман­да гім­на­зіі-гас­пады­ні ў саста­ве Ва­ле­рыі Дра­бы­ш­эўс­кай, Ма­рыі Мі­ха­лы­ча­вай, Ары­ны Кібіт­леўс­кай і Нас­тас­сі Шы­лян­ко­вай. Ад­на з ар­гані­за­та­раў кон­кур­су — на­стаўні­ца ан­глій­с­кай мо­вы гім­на­зіі № 71 Ка­цяры­на Пятроў­на Гры­ша­е­ва — ад­зна­чы­ла доб­рыя ве­ды кан­кур­сан­так за­меж­най мо­вы. Дру­гое і тр­эцяе мес­цы ад­па­вед­на за­ня­лі го­мель­ская Іры­нін­ская і Рэчыц­кая ра­ён­ная гім­на­зіі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.