Быч­кі-во­ла­ты

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

РЭЧЫЦА. Да ста быч­коў вы­ш­эй­шай укорм­ле­на­сці і сяр­эд­няй ва­гой прыклад­на на паўто­ны што­ме­сяч­на зды­ма­ю­ць з ад­кор­му і пе­ра­да­ю­ць на мя­са­кам­бі­нат ра­бот­нікі жы­вё­ла­га­доў­ча­га ком­плек­су кал­га­са (ВСК) “50 год Каст­рыч­ніка”. Ра­бо­та на ком­плек­се вяд­зец­ца па су­час­ных тэхна­ло­гіях, жы­вё­ла ат­рым­лі­вае паў­на­ц­эн­нае карм­ленне. У вы­ніку быч­кі са­праўд­ныя во­ла­ты, за сут­кі пры­бы­ва­ю­ць у ва­зе да кілагра­ма кож­ны. У пер­спек­ты­ве пла­ну­ец­ца па­вы­сі­ць і гэтыя па­каз­чы­кі. Як рас­сказ­вае на­чаль­нік ком­плек­су Васіль Ця­це­ра, доб­рыя сло­вы ў ад­рас ра­бот­нікаў вы­ка­заў ві­цэ-пр­эм’ер Мі­хаіл Ру­сы, калі ле­тась на­ве­даў кал­гас.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.