Ка­ра­ле­ва па­шы­рае ме­жы

Gomelskaya Pravda - - РЕПОРТЕР -

БУДА-КАШАЛЁВА. У сель­гас­прад­пры­ем­стве “Асобі­на” пас­та­ян­на па­шы­рае свае ўла­дан­ні ку­ку­ру­за на зерне. Сё­ле­та ў па­раў­нан­ні з мі­ну­лым го­дам плош­ча пад яе па­вя­лічы­ла­ся на 500 гек­та­раў і да­сяг­ну­ла ча­ты­рох ты­сяч гек­та­раў. За­раз поў­ным хо­дам шас­цю се­яль­ны­мі агрэ­га­та­мі вяд­зец­ца сяў­ба ка­ра­ле­вы па­лёў. За­се­я­на больш тр­эці ўсёй плош­чы. Ле­тась з гек­та­ра бы­ло ат­ры­ма­на 75 цэнт­не­раў зер­ня. Сё­ле­та пла­ну­ец­ца на­ма­ла­ці­ць яго ў сяр­эд­нім з гек­та­ра не менш 80 цэнт­не­раў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.