Рас­це вы­твор­час­ць ма­ла­ка

Сель­гас­прад­пры­ем­ства “Ма­ро­за­вічы” Буда-Ка­ша­лёўска­га ра­ё­на па ас­ноў­ных вы­твор­ча-эка­на­міч­ных па­каз­чы­ках у ліку пе­ра­да­вых.

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ - С. ДАРОЖНЫ

Ле­тась, на­прыклад, гас­па­дар­ка за­ня­ла пер­шае мес­ца па ад­наў­лен­ню стат­ка і тр­эцяе — па вы­твор­час­ці ма­ла­ка. Сяр­эд­ні на­дой ад ка­ро­вы склаў 5998 кілагра­маў ма­ла­ка. Сё­ле­та ра­бот­нікі ферм за­мах­нулі­ся на ру­беж у 6500 кілагра­маў. За­раз вы­твор­час­ць ма­ла­ка пас­та­ян­на рас­це. Апе­ра­та­ры ма­шын­на­га да­ен­ня ка­роў у сяр­эд­нім за сут­кі ат­рым­лі­ва­ю­ць яго амаль па 18 кілагра­маў ад ка­ро­вы. Як ад­зна­ча­ю­ць кіраўнікі сель­гас­прад­пры­ем­ства і спе­цы­я­лі­сты за­ат­эхніч­най служ­бы, жы­вё­ла­во­ды пры­мя­ня­ю­ць леп­шыя тэхна­ло­гіі ўт­ры­ман­ня, до­гля­ду і карм­лен­ня па­га­лоўя. Ра­цы­ё­ны паў­на­ц­эн­ныя, зба­лан­са­ва­ныя па па­жы­ў­ных рэчы­вах і віта­мі­нах.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.