Люд­зі як птуш­кі

Gomelskaya Pravda - - ПРОФИ -

Вы­ста­ва “Люд­зі і птуш­кі” ад­кры­ла­ся ў Го­мель­скім філія­ле Вет­каўска­га му­зея ста­ра­абрад­ніцтва і бе­ла­рус­кіх тра­ды­цый імя Ф. Р. Шк­ля­ра­ва. Па­вод­ле на­род­ных уяў­лен­няў, бу­слы, зя­зюлі, ве­раб’і, гал­кі калісь­ці бы­лі люд­зь­мі і пры пэў­ных аб­ставі­нах пе­рат­ва­ры­лі­ся ў пту­шак. Пра гэтыя ча­роў­ныя гісто­рыі і не толь­кі бу­ду­ць рас­па­вя­да­ць су­пра­цоўнікі му­зея ў вы­ста­вач­най прас­то­ры. На пра­ця­гу трох ме­ся­цаў рэалі­за­цыі пра­ек­та “Люд­зі і птуш­кі” пла­ну­ец­ца пра­вес­ці шэраг аду­ка­цый­на-пазна­валь­ных ме­ра­пры­ем­стваў: май­стар-кла­сы па вы­ра­бу пту­шак з са­ло­мы, глі­ны, іх вы­шы­ў­цы; лек­цы­і­за­нят­кі “Хад­зі­ла Па­ва”, “Ад­куль у са­ро­кі са­роч­ка?”, “Хто пяе ва­кол нас?”.

Пётр ЦАЛКА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.