Ку­ку­ру­за для сві­нак

Gomelskaya Pravda - - ГЛАС НАРОДА -

У агра­кам­бі­на­це “Паўд­нё­вы” Го­мель­ска­га ра­ё­на пры змян­ш­эн­ні за­трат па­вя­ліч­ва­ю­ць аб’ёмы та­вар­най мяс­ной пра­дук­цыі.

У нема­лой сту­пе­ні дзя­ку­ю­чы та­му, што ў апош­нія га­ды сві­на­па­га­лоўе поў­на­сцю за­бяс­пе­ч­ва­ец­ца ўлас­ны­мі кан­ц­эн­тра­ва­ны­мі кар­ма­мі за ко­шт па­вы­ш­эн­ня ўра­джай­на­сці і па­шы­р­эн­ня плош­чаў пад збож­жа­выя куль­ту­ры і ку­ку­ру­зу. Вось і сё­ле­та ран­нія збож­жа­выя па­се­я­лі ў стро­га вы­зна­ча­ныя тэр­мі­ны і на вы­со­кім аграт­эхніч­ным уз­роўні. На чар­зе — сяў­ба ку­ку­ру­зы, якая зай­мае дзве ты­сячы гек­та­раў. Леп­шыя ме­хані­за­та­ры Алег Зе­невіч, Аляк­сандр Феш­чан­ка і Аляк­сандр Ка­ва­лен­ка штод­зён­на пры вы­со­кай якас­ці за­ся­ва­ю­ць па 40 гек­та­раў кож­ны. Вы­ка­ры­стоў­ва­ец­ца і вы­со­каўра­джай­нае на­сенне леп­шых се­лек­цый. У блі­ж­эй­шы час пла­ну­ец­ца за­кон­чы­ць сяў­бу і ак­ты­ў­на вес­ці до­гляд па­се­ваў.

С. ДАРОЖНЫ

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.