Леп­шыя ў рэс­пуб­лі­цы

Gomelskaya Pravda - - ГЛАВНОЕ -

ГО­МЕЛЬ. Ад­кры­тае ак­цы­я­нер­нае та­ва­ры­ства “Міл­кавіта” за­ня­ло пер­шае мес­ца ў рэс­пуб­лі­кан­скім агляд­зе-кон­кур­се па ахо­ве пра­цы ў 2016 год­зе ся­род сель­ска­га­спа­дар­чых ар­гані­за­цый. Го­мель­скае ма­ла­ка­пе­ра­пра­цоў­чае прад­пры­ем­ства ўз­на­га­род­жа­на Га­на­ро­вай гра­ма­тай Мініст­эр­ства сель­скай гас­па­дар­кі і хар­ча­ван­ня і гра­шо­вай пр­эміяй. Доб­рых па­каз­чы­каў даб­і­ва­ец­ца “Міл­кавіта” так­са­ма па вы­твор­час­ці і рэалі­за­цыі ма­лоч­най пра­дук­цыі, у тым ліку і на экс­парт.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.