Да­дат­ко­вы па­ёк для ка­ра­ле­вы

Gomelskaya Pravda - - НЕРАВНОДУШНЫИ ВЗГЛЯД -

КАРМА. У КСУП “Саў­гас “Кар­мян­скі” за­вер­ша­на сяў­ба ку­ку­ру­зы на зерне на ўсіх 400 гек­та­рах. Адра­зу ж, дзе з’явілі­ся ўс­хо­ды, па­ча­ла­ся пад­корм­ка мі­не­раль­ны­мі ўдаб­р­эн­ня­мі, якая з кож­ным днём на­бірае тэм­пы. Ды­р­эк­тар саў­га­са Яў­ген Ва­раб’ёў ад­зна­чае, што ле­тась ка­ра­ле­ва па­лёў да­ла з гек­та­ра крыху больш за 62 цэнт­не­ры, а сё­ле­та хле­ба­ро­бы ма­ю­ць на­мер на­ма­ла­ці­ць не менш за 80 цэнт­не­раў зер­ня з гек­та­ра. У гэтым год­зе ў сель­гас­прад­пры­ем­стве ўзя­ты курс на па­вы­ш­энне ўра­джай­на­сці і ін­шых куль­тур.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.