“Аль­тан­ка” ся­мей­на­га ду­э­та

Тр­эцяя кні­га літа­ра­тур­на­га ся­мей­на­га ду­э­та Дар’і Да­рош­кі і Улад­зі­мі­ра Ча­ра­ухі­на носі­ць на­зву “Аль­тан­ка”.

Gomelskaya Pravda - - ЛЕНТА ВРЕМЕНИ - Т. КУПРЭВІЧ

У бе­ла­рус­ка­моў­ным збор­ніку, які скла­да­ец­ца з пя­ці разд­зе­лаў, са­бра­ны вер­шы, про­за, афарыз­мы твор­цаў, якія даў­но вя­до­мы га­мяль­ча­нам, асаб­лі­ва ка­лек­ты­ву “Све­тат­эхнікі”, дзе неад­ной­чы лад­зілі­ся пр­э­зен­та­цыі збор­нікаў твор­ча­га ду­э­та.

У прад­мо­ве да “Аль­тан­кі” Алег Анан­неў, член двух твор­чых са­ю­заў — пісь­мен­нікаў і ма­ста­коў, ад­зна­чае: “Вы­то­кі шмат­ко­лер­на­га све­ту Дар’і і Улад­зі­мі­ра ў чу­лым спас­ці­ж­эн­ні жыц­ця, дзе кож­ны гук — каш­тоў­нае ім­г­ненне: нось­біт ін­фар­ма­цыі, ко­ле­ру, па­чуц­цяў… Уп­эў­не­ны, бе­ла­рус­кая мо­ва імі абра­на зусім невы­пад­ко­ва. І не толь­кі з мэтай на­га­да­ць на­шы ге­не­тыч­ныя, ста­ра­жыт­ныя вы­то­кі, унес­ці ўклад у адра­дж­энне ра­да­вой ед­на­сці. Па­ва­га аўта­раў да спад­чы­ны прод­каў прас­ту­пае і ў вы­я­вах, дзе ад­бы­ва­ец­ца ас­эн­са­ванне гісто­рыі Ай­чы­ны, бы­лін, ле­генд бе­ла­рус­ка­га на­ро­да, і ў бе­раж­лі­вым стаў­лен­ні да род­най мо­вы, срод­ка­мі якой ства­ра­ец­ца пры­ваб­ная на­пе­ў­на­сць, аў­ра па­этыч­на­га су­све­ту. Іх во­бра­зы — сінт­эз сэн­су і ме­ло­дыі. Па­эты вы­цяг­нулі з куфраў сло­вы на­шых прод­каў, якія зі­ха­ця­ць у па­этыч­най прас­то­ры, як бур­штын”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.