Буль­ба за­ста­ец­ца ў Бе­ла­русі

Gomelskaya Pravda - - ГЛАВНОЕ - В. КАШПУР, А. КАРПОВИЧ, М. ГАЙНА, А. ЕПИШЕВА

ВЕТКА. Больш за 80 тон буль­бы і цы­булі без фі­та­санітар­ных сер­ты­фі­ка­таў імкнуў­ся пра­вез­ці ў Расію сталіч­ны прад­п­ры­маль­нік. Спро­бу неле­галь­най пе­ра­воз­кі сель­гас­пра­дук­цыі спы­нілі су­пра­цоўнікі Го­мель­скай мыт­ні су­мес­на з пра­ва­а­хоўні­ка­мі На­ва­беліц­ка­га РАУС. Яны за­тры­малі ка­ля вё­скі Стаў­бун дзве фу­ры з расій­скі­мі ну­ма­ра­мі. Аўта­ма­білі вез­лі больш за 41 то­ну цы­булі і 40 тон буль­бы. Па сло­вах вад­зі­це­ляў, га­род­ні­на на­кіроў­ва­ла­ся ў Расію, ад­нак ім не на­ле­жы­ла. Са­праўд­ны ўла­даль­нік — мін­скі прад­п­ры­маль­нік не за­бяс­пе­чыў та­вар су­пра­ва­д­жаль­ны­мі да­ку­мен­та­мі. Не­ле­галь­ны груз ко­штам амаль 50 ты­сяч руб­лёў кан­фіс­ка­ва­ны, па­ве­да­міў афі­цый­ны прад­стаўнік УУС аб­л­вы­кан­ка­ма Віталь Пры­стро­маў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.