Ід­зе малі­наўс­кае ма­ла­ко

Gomelskaya Pravda - - ПУЛЬС ЖИЗНИ -

Ран­ні вы­ган жы­вё­лы на па­шу ста­ноў­ча паў­плы­ваў на аб’ёмы вы­твор­час­ці ма­ла­ка ў КСУП “Малі­наўка-аг­ра”. Лід­эрам з’яў­ля­ец­ца даіль­на-ма­лоч­ны блок у Руд­ні Бу­рыц­кай, дзе за­раз до­я­ць па 25,2 літ­ра на ка­ро­ву (у ад­па­вед­ны пе­ры­яд мі­ну­ла­га го­да — 16). Най­леп­шыя па­каз­чы­кі, як ад­зна­чы­ла га­лоў­ны эка­на­міст гас­па­дар­кі Воль­га Вы­гляд, у апе­ра­та­раў ма­шын­на­га да­ен­ня Але­ны і Аляк­сандра Ма­ё­ра­вых. У цэ­лым па гас­па­дар­цы на­дой на ад­ну фу­раж­ную ка­ро­ву вы­рас на 0,8 літ­ра, рэалі­за­цыя — на 6%. 67% уся­го малі­наўска­га ма­ла­ка ід­зе сор­там экс­т­ра, 23,3% — вы­ш­эй­шым га­тун­кам.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.