З гу­ма­рам да су­сед­зяў

Gomelskaya Pravda - - ПУЛЬС ЖИЗНИ - Т. КРУЧЭНКА

На­род­ны тэатр “Ад­люстра­ванне” рых­ту­ец­ца да вы­ступ­лен­ня ў Хой­ні­ках. За­раз пра­ход­зя­ць рэпе­ты­цыі цык­ла міні-спек­такляў пад агуль­най на­звай “Ся­мей­ны пе­ра­па­лох” (рэ­жы­сёр­пас­та­ноўш­чык Ан­др­эй Ка­рот­кі). Гэта збор­ка з тво­раў Ва­лян­ці­на Крас­на­го­ра­ва “Са­рам­лі­вы муж”, “Ся­мей­ныя сц­э­ны”, “Мы ніколі не сва­рым­ся”, а так­са­ма “Жы­ць — не ту­жы­ць” Тац­ця­ны Ар­дын­с­кай. Як рас­ка­за­ла на­мес­нік ды­р­эк­та­ра ГЦК Але­ся Дзяні­са­ва, хай­ні­чан ча­кае су­стр­э­ча з ці­ка­вым твор­чым ка­лек­ты­вам “Ад­люстра­ван­ня”. У ім зад­зей­ні­ча­на твор­чая мо­ладзь, што на­вед­вае пры тэат­ры сту­дыю “Ср­эб­ны шар” , а так­са­ма вет­эра­ны ра­ён­най сц­э­ны.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.