Па­се­еш про­са — буд­зе ка­ша

У КСУП “Саў­гас “Кар­мян­скі” Кар­мян­ска­га ра­ё­на, апра­ча ін­шых сель­ска­га­спа­дар­чых куль­тур, вы­рош­ч­ва­юц­ца і кру­пя­ныя.

Gomelskaya Pravda - - ГЛАВНОЕ -

Ас­ноў­ная стаўка робіц­ца на про­са, якое дае на гэтых зем­лях доб­рыя ўра­джаі. Ле­тась, на­прыклад, бы­ло па­се­я­на 100 гек­та­раў, з кож­на­га ат­ры­ма­на больш за 30 цэнт­не­раў. Сё­ле­та па­се­вы бу­ду­ць па­шы­ра­ны да 150 гек­та­раў, з іх 100 ужо за­се­я­на. Яш­чэ 50 гек­та­раў бу­ду­ць па­се­я­ны пас­ля ўбор­кі азі­мых і ін­шых куль­тур на зя­лё­ную пад­корм­ку жы­вё­ле. С. ДАРОЖНЫ

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.