З га­зо­нам і ста­ту­яй

Gomelskaya Pravda - - РЕПОРТЕР - На­тал­ля ЧЭКАН

Ак­ты­ў­на вяд­зец­ца ра­монт цэн­траль­най ра­ён­най баль­ні­цы. Пе­рат­вар­эн­ні за­кра­ну­ць пры­ём­нае, тэра­пе­ўтыч­нае і ін­фек­цый­нае аддзя­лен­ні, буд­зе до­браў­па­рад­ка­ва­на пры­ля­га­ю­чая тэ­ры­то­рыя. На гэтым тыд­ні пра­вод­зіла­ся вы­руб­ка др­эў. Як пра­ка­мен­ціра­ваў на­мес­нік стар­шы­ні рай­вы­кан­ка­ма Ана­толь Гу­ра, др­э­вы вы­сек­лі не без пры­чы­ны — боль­шас­ць іх бы­ла ава­рый­най. Акра­мя та­го, нека­то­рыя та­полі пад­верг­лі­ся “чыст­цы” з-за та­го, што пе­раш­ка­д­жалі ін­са­ля­цыі і асвят­лен­ню па­мяш­кан­няў. У бу­дучым на тэ­ры­то­рыі баль­ні­цы з’явяц­ца га­зон­ная тра­ва, лаўкі, аль­тан­кі, ма­лыя ар­хіт­эк­тур­ныя фор­мы. Акуль­ту­ра­ць і пру­док ка­ля пры­ём­на­га па­кою. Дар­эчы, ста­туя жан­чы­ны, якая там ра­ней зна­ход­зіла­ся, пе­рабра­ла­ся на “каль­цо” ка­ля аўто­бус­на­га пры­пын­ку “Баль­ні­ца”. Во­сен­ню бу­ду­ць па­са­д­жа­ны но­выя др­э­вы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.