Не згасне ў сэр­цах

Gomelskaya Pravda - - РЕПОРТЕР -

БУ­ДА-КАШАЛЁВА. Жы­ха­ры вё­скі Па­та­паўка пры­ня­лi ўд­зел у ста­ра­даўнім аб­рад­зе “Пе­ра­нос свеч­кі”. Па­кланіц­ца свя­ты­ні са­бра­ла­ся шмат люд­зей, у тым ліку ма­ла­дых, пi­ша ра­ён­ная га­зе­та “Аван­гард”. Абрад быў пры­мер­ка­ва­ны да свя­та Міка­лая Цу­датвор­ца, на свеч­цы на­ма­ля­ва­на вы­я­ва свя­то­га. Рэліквію ўра­чы­ста пра­неслі па вёс­цы, по­тым свеч­ку пад­ня­лі, і пад ёю прай­шлі ўд­зель­нікі аб­ра­ду. Лічыц­ца, што яна аба­роні­ць ад го­ра, хва­роб, няш­час­цяў. Про­таіер­эй Сер­гій пра­вёў служ­бу і павін­ша­ваў мяс­цо­вых жы­ха­роў са свя­там. Тра­ды­цыі — ду­хоў­ныя і куль­тур­ныя каш­тоў­на­сці, якія за­ста­юц­ца з на­мі на­за­ў­сё­ды. Калі мы не стра­цім, а заха­ва­ем гэтыя ба­гац­ці, то для нас не буд­зе ні­чо­га немаг­чы­ма­га, ад­зна­чыў ай­цец Сер­гій.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.