Вось та­кi тан­д­эм

Gomelskaya Pravda - - НА КРУГИ СВОЯ -

Сель­ска­га­спа­дар­чае ўнітар­нае прад­пры­ем­ства “Ан­др­эеўка” не пер­шы год зай­мае лід­зіру­ю­чыя пазі­цыі па мно­гіх па­каз­чы­ках. Аляк­сандр Ар­лоў ся­род тых, хто ўносі­ць свой уклад у по­спе­хі гас­па­дар­кі. Ура­дж­энец Ві­цебш­чы­ны не пер­шы год з’яў­ля­ец­ца пра­вай ру­кой кіраўніка Міка­лая Саў­чан­кі. Га­лоў­ны за­ат­эхнік Ан­др­эй Васіль­коў — са­праўд­ны фа­нат спра­вы. На Бу­да­ка­ша­лёўш­чы­ну пры­ехаў год на­зад, але пас­пеў за­р­э­ка­мен­да­ва­ць ся­бе як вы­дат­ны спе­цы­я­лiст. Вы­нікі пра­цы гэ­та­га тан­д­э­ма ўраж­ва­ю­ць. У вы­твор­час­ці ма­ла­ка сель­гас­прад­пры­ем­ства мае 113% да ўз­роў­ню 2016 го­да (больш за 3500 тон плюс), та­вар­на­сць ма­ла­ка — 92%. Вя­лікую ро­лю адыг­ры­вае сме­лас­ць ука­ра­нен­ня но­вых ме­та­даў: змянілі стратэ­гію пра­цы з на­ва­цель­ны­мі жы­вё­ла­мі, па­ды­хо­ды да ўт­ры­ман­ня ма­лад­ня­ку. Пе­рай­шлі да штуч­на­га асе­мя­нен­ня, сён­ня яго ажыц­цяў­ля­ю­ць з эфек­ты­ў­на­сцю звыш 90%.

Ра­ман ВЕЖНАВЕЦ

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.