Доб­рая па­мя­ць

Gomelskaya Pravda - - ТВОРЧЕСТВО - Над­зея ПАРЧУК, г. Бр­эст

Яе па­кі­ну­ла зем­ля­кам і бе­рас­цей­цам ура­дж­эн­ка вё­скі Стру­ка­чоў Кар­мян­ска­га ра­ё­на Ма­рыя Кар­жо­ва.

На жаль, Ма­рыя Та­ра­саў­на не да­ча­ка­ла­ся вы­хаду ў свет сва­ёй кні­гі “Ад Бр­э­с­та да Улад­зі­ва­сто­ка”, пры­чым літа­раль­на некаль­кі дзён. Рых­та­ва­ць вы­данне ёй да­па­ма­гаў бе­рас­цей­скі пісь­мен­нік-да­ку­мен­таліст, па­эт Міко­ла Па­на­сюк.

“Лап­ці дзе­да Яфі­ма”, “Сустра­ка­ла род­ная шко­ла”, “На кар­эль­скай зям­лі” — у кож­на­га разд­зе­ла кні­гі (а іх ба­га­та) свая наз­ва. Ма­рыя Кар­жо­ва рас­па­вя­дае пра жыц­цё на Го­мельш­чыне і ў кар­эль­скім го­рад­зе Сар­та­ва­ле, за­пра­шае ў ат­ма­сфе­ру шма­та­бя­ца­ю­ча­га кал­гас­на­га ла­ду жыц­ця, якое толь­кі за­ра­джа­ла­ся, ар­ганізоў­ва­ла­ся, да яко­га пры­вы­калі, у якім вучы­лі­ся жы­ць і пра­ца­ва­ць ад­на­вяс­коў­цы, род­ныя і ад­на­год­кі аўтар­кі. Чы­та­ю­чы іх, са­праў­ды аку­на­еш­ся ў даўнія 30-я, па­ч­а­так 40-х га­доў XX ста­годдзя...

Кні­га “Ад Бр­э­с­та да Улад­зі­ва­сто­ка” — збор па-ма­стац­ку на­пі­са­ных успа­мі­наў, кні­га-хроніка на­ша­га ча­ла­ве­ка-су­час­ніка аб неза­бы­ў­ным. А яш­чэ гэта люст­эр­ка ду­шы аўта­ра, якая, на жаль, рап­тоў­на зля­це­ла на 87-м год­зе жыц­ця. Ма­рыя Та­ра­саў­на праз усё жыц­цё пра­нес­ла ў сваім сэр­цы лю­боў да ма­лень­кай рад­зі­мы, род­най вё­сач­кі Стру­ка­чоў. Яна па­кі­ну­ла доб­ры і глы­бо­кі след свай­му ро­ду, зем­ля­кам і на­ступ­ні­кам.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.