Кла­дуц­ца пра­ко­сы на ран­нія ро­сы

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

БУДА-КАШАЛЁВА. Пер­шым у сель­гас­прад­пры­ем­стве “Ма­ро­за­вічы-аг­ра” па­чаў сё­ле­та кор­ма­на­рых­тоўку ад­зін з леп­шых ме­хані­за­та­раў Яў­ген Пар­фё­наў. Ён вель­мі ра­на вы­язд­жае на луг касі­ць шмат­га­до­выя тра­вы, якія зай­ма­ю­ць 250 гек­та­раў. У за­леж­на­сці ад на­двор’я тут на­рых­тоў­ва­ю­ць се­на і ся­наж. Ды­р­эк­тар гас­па­дар­кі Улад­зі­мір Маслаў рас­каз­вае, што ў апош­нія га­ды тра­вяні­стых кар­моў для гра­мад­ска­га па­га­лоўя на­за­па­шва­ец­ца ўдо­сталь. За­па­саў ха­пае на паўта­ра го­да. А гэта ў сваю чар­гу да­з­ва­ляе пас­та­ян­на да­ва­ць жы­вё­ле паў­на­ц­эн­ныя ра­цы­ё­ны і па­вя­ліч­ва­ць вы­твор­час­ць ма­ла­ка і мя­са. Вось і ў гэтыя дні па на­до­ях ма­ла­ка ад ка­ро­вы “Ма­ро­за­вічы-аг­ра” зна­ход­зяц­ца ў лід­зіру­ю­чай групе сель­гас­прад­пры­ем­стваў ра­ё­на.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.