Імя тваё вя­до­ма

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ -

Жы­ткавіц­кай сяр­эд­няй шко­ле № 3 пры­сво­е­на імя Ге­роя Са­вец­ка­га Са­ю­за Іва­на Ба­на­ва. Ме­ма­ры­яль­ную до­шку ў го­нар пад­польш­чы­ка ад­кры­лі на бу­дын­ку ўста­но­вы аду­ка­цыі ў час апош­ня­га зван­ка. Так уга­на­ра­валі яго­ны ўклад у гісто­рыю вы­зва­лен­ня ра­ё­на. У Вя­лікую Ай­чын­ную вай­ну Іван Ба­наў кіра­ваў пар­ты­зан­скай ды­вер­сій­най групай, якая ба­зіра­ва­ла­ся на Бу­ле­вым ба­ло­це, якое зна­ход­зіц­ца на тэ­ры­то­рыі Мілевіц­ка­га сель­са­ве­та. Мі­ну­лым ле­там на гэтым мес­цы рэ­кан­стру­я­валі некаль­кі зям­ля­нак. Зоя ВАЛАДАРСКАЯ

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.