Зя­лё­ны кло­пат

У кал­га­се (ВСК) “50 год Каст­рыч­ніка” ад­ны­мі з пер­шых у Рэчыц­кім ра­ёне па­чалі за­клад­ку се­на­жу са шмат­га­до­вых траў і на гэтых днях поў­на­сцю за­кон­чы­лі яе.

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ - С. ДАРОЖНЫ

У тран­ш­эі па­клад­зе­на звыш трох ты­сяч тон вы­са­ка­я­кас­на­га тра­вяніс­та­га кор­му. А ўся­го на пра­ця­гу се­зо­на пла­ну­ец­ца на­рых­та­ва­ць дзе­вя­ць ты­сяч тон се­на­жу. Для паўтор­на­га ад­рас­тан­ня тра­вы добра пад­корм­ле­ны ўжо мі­не­раль­ны­мі ту­ка­мі. На ся­наж бу­ду­ць вы­ка­ры­ста­ны так­са­ма ад­на­га­до­выя тра­вы. Эфек­ты­ў­на вя­ду­ць ра­бо­ту па на­рых­тоў­цы кар­моў ме­хані­за­та­ры Ге­надзь Кандра­то­віч і Аляк­сандр Ка­лес­нік. Ра­зам за дзень яны ско­ш­ва­ю­ць да 30 гек­та­раў тра­вы, якая по­тым пра­су­шва­ец­ца і звозіц­ца пад па­ве­ці. У кал­га­се па­ве­дам­ля­ю­ць, што на корм жы­вё­ле сё­ле­та пла­ну­ец­ца на­рых­та­ва­ць не менш чым паўта­ры ты­сячы тон се­на.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.