Па пра­цы і зар­пла­та

Gomelskaya Pravda - - ГЛАВНОЕ -

ГОМЕЛЬ. За май сяр­эд­няя за­ра­бот­ная пла­та ў ад­кры­тым ак­цы­я­нер­ным та­ва­ры­стве “Го­мельшк­ло” да­сяг­ну­ла 830 руб­лёў, што на­мно­га больш, чым у ана­ла­гіч­ны ме­сяц двух па­пяр­эд­ніх га­доў. На­мес­нік ге­не­раль­на­га ды­р­эк­та­ра Лід­зія Саб­ко рас­ка­за­ла, што зар­пла­та ў апош­ні час прык­мет­на рас­це та­му, што пас­та­ян­на па­вы­ша­ец­ца пра­дук­цый­на­сць пра­цы, а так­са­ма па­вя­ліч­ва­юц­ца аб’ёмы вы­твор­час­ці і рэалі­за­цыі шкло­пра­дук­цыі. Спе­цы­я­лі­сты лі­ча­ць: на за­пла­на­ва­ныя ты­ся­чу руб­лёў тут вый­ду­ць ужо да но­ва­га го­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.