Ма­д­эр­ні­за­цыя — шко­лам

Gomelskaya Pravda - - ГЛАС НАРОДА -

ЖЫТКАВІЧЫ. У Чы­рво­нен­скай сяр­эд­няй шко­ле сё­ле­та пач­нец­ца ка­піталь­ны ра­монт. Уста­но­ва аду­ка­цыі ат­ры­мае прыклад­на 130 ты­сяч до­ла­раў у ме­жах пра­ек­та Між­на­род­на­га бан­ка рэ­кан­струк­цыі і развіц­ця “Ма­д­эр­ні­за­цыя сіст­эмы аду­ка­цыі Рэс­пуб­лікі Бела­русь”. У бу­дын­ку за­ме­ня­ць усе вок­ны, на ўва­х­од­зе зро­бя­ць пан­дус, уста­но­ву за­бяс­пе­ча­ць сіст­э­май від­эа­на­зіран­ня. Акра­мя та­го, вуч­ні і на­стаўнікі ат­ры­ма­ю­ць шэраг су­час­ных па­ко­яў. У пры­ват­на­сці ка­бі­не­ты фізікі, бія­ло­гіі, хі­міі і ін­фар­ма­ты­кі бу­ду­ць не толь­кі адра­ман­та­ва­ны, але і ас­наш­ча­ны ўсім неаб­ход­ным аб­ста­ля­ван­нем. З’явіц­ца тут і функ­цы­я­наль­ная мэб­ля. За­раз спе­цы­я­лі­сты вя­ду­ць рас­пра­цоўку пра­ект­на-каш­та­рыс­най да­ку­мен­та­цыі, пас­ля ча­го бу­даўнікі пры­сту­пя­ць да рэалі­за­цыі пра­ек­та.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.