Ар­на­мент для немаў­лят

У Го­мелі прай­ш­ла ак­цыя “Па­да­ры но­ва­на­род­жа­на­му вы­шы­ван­ку”.

Gomelskaya Pravda - - ЛЕНТА ВРЕМЕНИ - Вік­то­рыя КАШПУР

Ма­лень­кія рас­па­шон­кі з на­цы­я­наль­ным узо­рам уручы­лі шас­ці хлоп­чы­кам і дзе­вя­ці дзяўчын­кам, якія з’явілі­ся на свет у аб­лас­ным рад­зіль­ным до­ме. Па­вод­ле слоў пер­ша­га са­кра­та­ра Са­вец­кай ра­ён­най ар­гані­за­цыі БРСМ Ан­жалікі Ра­ша­нок, па за­дум­цы, вы­шы­ван­ка павін­на пе­ра­да­вац­ца з па­ка­лен­ня ў па­ка­ленне.

Так­са­ма рас­па­шон­кі ат­ры­малі і 11 немаў­лят у рад­зіль­ным до­ме га­рад­ской клініч­най баль­ні­цы № 2. Пры­ем­ны па­да­ру­нак ча­кае но­ва­на­род­жа­ных у ін­шых рай­ц­эн­трах воб­лас­ці.

Жыц­цё па­чы­на­ец­ца з вы­шы­ван­кі

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.