І Ган­на, і Anna

Gomelskaya Pravda - - НАСУЩНОЕ -

Дом-му­зей Іва­на Ме­ле­жа ў агра­га­рад­ку Глініш­чы па­поўніў­ся но­вым асоб­ні­кам кні­гі “Люд­зі на ба­ло­це”. У шы­ро­кай кніж­най ка­лек­цыі знай­ш­ло­ся мес­ца яш­чэ ад­на­му вы­дан­ню — на ан­глій­с­кай мо­ве. Як ад­зна­чы­ла “Хой­ніц­кім на­ві­нам” ма­лод­шы наву­ко­вы су­пра­цоўнік До­ма­му­зея Лю­боў Ру­бан, кні­гу па­да­рыў ір­ланд­скі дабра­чын­ца Кры­с­ці Кар, які не ад­ной­чы на­вед­ваў ра­ён. Ра­ней у До­ме-му­зеі І. П. Ме­ле­жа з’явілі­ся асоб­нікі са­май рас­паў­сюд­жа­най част­кі тры­ло­гіі “Па­леская хроніка”, вы­дад­зе­ныя на вен­гер­скай, ка­зах­скай, грузін­с­кай, ня­мец­кай і фін­с­кай мо­вах.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.