Пер­шы ру­бель — са­мы да­ра­гі

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ - Свят­ла­на ШАКАЛЯН

Служ­ба за­ня­тас­ці ар­гані­зуе сё­ле­та для мо­лад­зі пя­ць пра­ек­таў дру­гас­най за­ня­тас­ці. Пад­час каніку­лаў у іх зад­зей­ні­ча­ю­ць 103 ча­ла­векі з ліку вуч­няў Дуб­роўс­кай і Бя­лёўс­кай сяр­эд­ніх школ, СШ № 3 г. Жы­ткавічы імя І. Ба­на­ва, СШ № 2 г. Ту­раў і гім­на­зіі імя А. Лі­хо­ты. Стар­ша­клас­нікі ўжо на пра­ця­гу некаль­кіх дзён ра­ман­ту­ю­ць біб­ліят­эч­ныя кні­гі, зай­ма­юц­ца до­браў­па­рад­ка­ван­нем пры­школь­най тэ­ры­то­рыі, аб­наў­ля­ю­ць клас­ную мэб­лю аль­бо вы­раб­ля­ю­ць для сва­ёй уста­но­вы ін­фар­ма­цый­ныя стэн­ды. Срод­кі на фі­нан­са­ванне дру­гас­най за­ня­тас­ці (зар­пла­та, па­дат­кі і рас­ход­ныя мат­э­ры­я­лы) вы­дат­коў­вае ра­ён­ная служ­ба за­ня­тас­ці.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.