Да­бра­чын­на­сць і лаў­цы сноў

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

РЭЧЫЦА. У вёс­цы Чы­рво­ны Каст­рыч­нік прай­шоў арт-пік­нік “Вяс­ко­выя ма­ры”. Уд­зель­нікі вучы­лі­ся ра­бі­ць гарш­кі і талісма­ны, вя­до­мыя як лаў­цы сноў, ма­ля­валі ак­вар­эл­лю па тва­рах і гляд­зелі ані­ма­цый­нае кі­но. Акра­мя твор­час­ці, фе­сты­ва­лем за­праў­ля­ла да­бра­чын­на­сць. Гро­шы, якія бы­лі са­бра­ны пад­час пік­ніка, — 320 руб­лёў, пой­ду­ць на ляч­энне Ані Ві­на­гра­да­вай — дач­кі ад­на­го з му­зы­кан­таў гур­та “Бан-Жвір­ба”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.