Ма­га­зі­ны ма­лад­зе­ю­ць

Gomelskaya Pravda - - ПО ПОВОДУ -

ЖЫТКАВІЧЫ. На буй­ных аб’ек­тах ганд­лю па­ча­ла­ся ма­д­эр­ні­за­цыя. Як рас­ска­за­ла стар­шы­ня праў­лен­ня ра­ён­на­га спа­жы­вец­ка­га та­ва­ры­ства Над­зея Му­раш­ка, бу­ды­нак універ­ма­га хут­ка апра­нец­ца ў ка­ля­ро­вую тын­коўку, нека­то­рыя ўнут­ра­ныя плош­чы за­кране пе­ра­п­ланіроўка, а ў аддзе­лах з’явіц­ца су­час­нае аб­ста­ля­ванне. Па­ра­лель­на пры­сту­пілі да аб­наў­лен­ня гас­па­дар­ча­га ма­га­зі­на, дзе бу­ду­ць за­ме­не­ны вок­ны і дзве­ры, вы­ка­на­ны нека­то­рыя інт­эр’ер­ныя ра­бо­ты. Заў­важ­на па­ма­лад­зее ком­плекс па­бу­доў, дзе раз­меш­ча­ны “Мяс­ная лаўка”, цы­руль­ня і ма­га­зін “Строй­мір”. Яш­чэ ад­зін ад­рас рэ­кан­струк­цыі — га­рад­скі ры­нак. Фі­нан­са­вац­ца ра­бо­ты на аб’ек­тах рай­с­па­жы­ўта­ва­ры­ства бу­ду­ць з роз­ных кры­ніц.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.