Каб ле­та пра­ця­г­ва­ла­ся!

Gomelskaya Pravda - - ПО ПОВОДУ - О. ГЛЫЗИНА, С. ШЕКОЛЯН, К. ЧЕР­НЫХ, Т. ВИКТОРОВА

ЛОЕЎ. У вёс­цы Ка­зя­ро­гі прай­шло свя­та пра­вод­зі­наў ле­та. Іні­цы­я­ва­ла яго за­гад­чы­ца клу­ба на­род­ных тра­ды­цый Та­ма­ра Дзя­лец. Ка­зя­рож­цы ўлет­ку па-гас­па­дар­ску падра­ман­та­валі свае сяд­зі­бы, аз­добілі па­двор­кі яр­кі­мі фар­ба­мі. На ад­крыц­ці свя­та за ста­ранне па­чулі шмат доб­рых слоў у свой ад­рас ад стар­шы­ні Каў­пен­ска­га сель­са­ве­та Люд­мі­лы Пры­мак. За­рад ра­дас­ці, бад­зё­рас­ці па­да­ра­ваў па­жы­лым люд­зям вё­скі на­род­ны ка­лек­тыў “Жы­ві­ца”. Ка­зя­рож­цы па-са­праўд­на­му ад­чулі, што ле­та пра­ця­г­ва­ец­ца, калі ў ду­шы ча­ла­ве­ка ёс­ць імкненне пра­ца­ва­ць, ра­да­ва­ць дру­гіх.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.